hledej

DENAS Ostafix N lepidlo pro všechny druhy podkladů, bílá, 290 ml

DENAS OSTAFIX N je tenkovrstvé univerzální lepidlo s vysokou přídržností, určené k lepení keramických obkladů, dlaždic, podhledů, obkladových desek a lišt z pěnového polystyrénu a polyuretanu, dřeva, zrcadel, skla, PVC, pryžových podlahovin, sádrových odlitků i obkladů. Podmínkou pevného spoje je, aby jedna z lepených ploch byla soudržný savý materiál, jakými jsou beton, omítka, pórobeton a zejména deskové konstrukční materiály jako vláknocementové a cementotřískové desky, sádrokarton, dřevotřískové desky, ale i umakartové desky např. prefabrikovaná bytová jádra a jiné stavební materiály. OSTAFIX N lze rovněž použít pro zatmelení spár a trhlin v podkladu před malováním. Vlastnosti montážního lepidla DENAS: univerzální pro lepení na savé i nesavé podklady s vysokou přídržností vhodné lepení keramických obkladů a dlaždic lze rovněž použít pro zatmelení spár a trhlin v podkladu před malováním bílá barva Složení (obecné): Lepidlo na bázi vodné akrylátové disperze, obsahující pojiva na bázi vodné akrylátové disperze, jemná plniva, pigmenty, dispergační prostředky a modifikační přísady Pracovní postup montážního lepidla DENAS: Podklad musí být pevný, suchý, zbavený nečistot i mastnoty. Savé podklady se napustí penetračním přípravkem DENAS HLOUBKOVÁ PENETRACE. Před lepením na starší omítky je nutné odstranit vrstvy malířských nátěrů, poté důkladně odprášit a zpenetrovat. Pevné a nesavé podklady je třeba jen dokonale očistit, odmastit. Povrch již není třeba penetrovat. OSTAFIX N se na podklad nanáší zubovou stěrkou s výškou zubů 3–7 mm. Výška zubů se určí podle rovinnosti podkladu a formátu obkladového materiálu tak, že po přiložení obkladu do vrstvy lepidla a jeho následného odtržení musí být zřetelný otisk lepidla na celé rubové straně lepeného materiálu. Lepidlo se nanáší v takové ploše, kterou lze osadit obkladovým materiálem do 10 minut. Obklad se přiloží do vrstvy lepidla a tlakem nebo poklepem se osadí do požadované polohy. Keramické obkladačky se před lepením nesmáčí vodou! V případě lepení polystyrénových podhledů a obkladů není nutno provádět celoplošné lepení, lepidlo se obvykle nanáší bodově nebo v pásech na okrajích a ve středu obkladových desek. Teplota při lepení a schnutí lepidla nesmí klesnout pod 15 °C. Spotřeba: 0,3–1,5 kg/m2 podle typu a kvality podkladu a lepeného materiálů. Údaje o nebezpečnosti montážního lepidla DENAS: Pokyny pro bezpečné zacházení: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnost a hygiena: Dodržujte zásady osobní hygieny. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem vody. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. V případě zdravotních obtíží vyhledejte lékařské ošetření. Likvidace odpadů: Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy. Výrobek si uchovává užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu min. do data uvedeného na víčku/víku. Hustota: Hustota: 1,5–1,8 g/cm³; VOC: 0,0026 kg/kg; TOC: 0,0014 kg/kg; ONL: 70–80 % obj.; Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití 0,0026 kg/kg..

Výrobce: denas

velikost: 290

Cena: 81 Kč

Přejít do eshopu nebo srdcePřidat položku do oblíbených